Zorg voor onze burgers

De PVV staat al sinds haar oprichting voor een gedegen zorg voor onze ouderen, onze jeugd, onze gehandicapte medeburgers en alle andere zorgbehoevenden.
De PVV wil dit gemeentelijk bereiken door middel van o.a. effectievere inkoop binnen WMO en Jeugdzorg. Daarnaast wil de PVV meer gebruik maken van het persoonsgebonden budget, voor mensen die zelf in staat zijn hun zorg te regelen.
Het rechtmatig gebruik van het PGB dient wel extra gecontroleerd te worden.
De PVV wil een extra ondersteuning voor mantelzorgers.
De PVV maakt zich ook grote zorgen om de vaak schrijnende gevallen van mishandeling van ouderen. Signalering hiervan is vaak mede door de overbelasting van het verplegend en verzorgend personeel te laat.

De PVV is van mening dat verzorgingsinstellingen en hulpverlenende instanties die betaald worden vanuit de gemeente een keurmerk dienen te hebben.
En dat voor verplegend personeel en zorgaanbieders via het PGB een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht moet worden gesteld.
De sluiting van verzorgingstehuizen en beëindiging van faciliteiten voor kwetsbare ouderen en zorgbehoevenden is de PVV een doorn in het oog. De PVV zal zich hier dan ook tegen blijven verzetten evenals tegen verdere afbraak van onze verzorgingsstaat.
De PVV is ook voorstander van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering waar alle inwoners van onze gemeente aan deel kunnen nemen.