Raadslid Daryl Pfoster stelt schriftelijke vragen inzake bezuiniging RWM

 

Geacht college,

De PVV fractie heeft vernomen dat afvalinzamelaar RWM ruim 600.000 euro moet bezuinigen dit jaar. Deze bezuiniging richt zich vooral op volgende activiteiten.

- Reinigen van kolken: Van twee rondes naar een per jaar waarbij een tweede ronde bestaat uit de belangrijkste straten. Dit gebeurt in zijn geheel voor de blad campagne (het vallen van bladeren en het verwijderen hiervan door RWM). En dit betekent dat de kolken en zangvangers vol liggen met bladeren en daardoor niet goed functioneren;
- Zandvangers en lijngoten: de zelfde regeling als de kolken, waarbij deze goten en vangers zorgen dat zand en water beperkt worden bij het stromen tijdens regenbuien en het zand de riolen niet zouden moeten vervuilen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV fractie de volgende vragen:

1) Wat gaat het college doen aan de overlast door het toedoen van niet goed werkende kolken bij hevige regenval?
2) Waarom worden de kolken en zandvangers niet geledigd na de blad campagne, zodat deze vrij zijn van afval en zand voor een goede werking?
2A) Wat is de status van de stankafsluiters in de kolken? Als deze ook niet worden bijgehouden in onderhoud verstoppen de afvoerleidingen naar het riool.
3) Wat gaat het college doen aan de extra vervuiling in de riolen als kolken hun werking verliezen door dat deze te vol raken? Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden voor het verkeer door grote waterplassen in onze gemeente.

Voorts is de PVV ter oren gekomen dat in het kader van de bezuiniging bij RWM het leegmaken van de afvalbakken van twee maal per week naar een keer per week gaat. Dat het bestrijden van onkruid van twee naar een keer per jaar gaat en tot slot het vegen van straten van zes naar drie keer per jaar gaat.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

4) Waarom laat het college de veegrondes halveren naar drie maal per jaar? De PVV fractie is door bewoners van Geleen centrum aangesproken op het feit dat er enorm veel overlast is van boomtakken.(zie foto’s bijlage 1)
5) Daarbij hebben wij ook signalen ontvangen over afval naast afvalbakken. Wat gaat het college doen om deze overlast aan te pakken?
6) Het onkruid in onze stadscentra is een punt van zorg en groeit en bloeit op verschillende plekken. Wat gaat het college hier concreet aan doen? Onze burgers betalen immers voor de bestrijding hiervan.

Als deze bezuiniging bij RWM wordt doorgezet heeft dit niet alleen grote gevolgen voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in onze gemeente, maar zal dit ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij RWM.

7) Kan het college aangeven of de betreffende bezuiniging gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij RWM en de gemeentelijke instellingen? Zo ja, wat gaat er dan precies met deze werknemers gebeuren?
8) Is het college het met de PVV eens dat de bezuinigen bij RWM niet bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad? Zo ja, wat gaat het college concreet doen om de overlast van afval, onkruid, wateroverlast en overige problematieken zoals eerder zijn aangekaart aan te pakken?

Namens de PVV fractie,

Daryl Pfoster
Raadslid

 

BIJLAGE: