Schriftelijke vragen inzake bouwen voor doelgroepen

Vandaag hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het bouwen voor de juiste doelgroepen. Mensen die al eeuwen wachten op een sociale huurwoning, terwijl statushouders voorrang krijgen moet afgelopen zijn! Senioren die noodgedwongen in een veel te grote woning moeten blijven wonen, zonder aanpassingen, dat is geen menselijke situatie. En starters die steeds langer thuis moeten blijven wonen omdat de huizenprijzen, huren en hypotheken te hoog zijn. Wanneer gaat het College daar eens iets aan doen?!

Geacht College,

Blijkens de ingekomen brief van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 15 november 2019 heeft u diverse keren gesproken over de wijze waarop versnelling is aan te brengen in de realisatie van woningbouwplannen. Voor specifieke kwetsbare doelgroepen. Het beeld bestaat bij de provincie dat de gewenste nieuwbouw slechts mondjesmaat wordt gerealiseerd en dat dit mede een gevolg is van beleid van gemeenten. De Provincie biedt nu immers meer ruimte. Het is dus aan gemeenten, corporaties en ontwikkelaars om die ruimte te zoeken en de inhaalslag te realiseren. Bij de programmabegroting 2020 hebben Provinciale Staten hun zorgen geuit en een Motie hierover ingediend.

De PVV heeft hier de volgende vragen over:

1. Onderschrijft uw College het signaal dat specifieke doelgroepen (zoals senioren, starters en sociale huurders) spoedig zijn gebaat bij de realisatie van passende en betaalbare woningen?

2. Welke concrete acties heeft uw College sinds de brief van de Provincie ondernomen om dit signaal actief ter hand te nemen? Graag een korte opsomming.

3. Zijn er (ambtelijk en bestuurlijk) al overlegmomenten ingepland of plaatsgevonden om de door de Gedeputeerde genoemde inventarisatie te verrichten? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft het College hierover gesprekken gevoerd met de woningcorporaties? Gaat het College over dit thema specifieke prestatieafspraken maken? Zo ja, welke afspraken precies en wanneer is de vaststelling daarvan aan de orde? Zo nee, waarom niet?

5. Welke ontwikkellocaties heeft de gemeente voor ogen om woningen te kunnen realiseren voor de genoemde doelgroepen? Kan uw College concrete aantallen en een tijdlijn noemen? En kan daarbij worden aangegeven in hoeverre aan de woningbehoefte wordt voldaan?

6. Kan uw College een overzicht/aantal geven van de actuele woningnood per doelgroep?

7. Hoe lang bedraagt de gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden binnen de sociale huur?

8. Hoeveel woningen zijn in 2019 in SG toegewezen aan statushouders en wat is de taakstelling in 2020?

9. Hoe omvangrijk zijn de actuele woningleegstand en de illegale onderverhuur in onze gemeente? Welke acties en maatregelen (bijvoorbeeld handhaving) treft uw College om deze fenomenen aan te pakken?

10. Is uw College bereid voornoemde thema’s te betrekken bij de aanstaande behandeling van de Toekomstvisie Sittard-Geleen en bij de Transformatievisie Wonen?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.


Namens de PVV fractie,
Thijs Klaassen Fractievoorzitter