Schriftelijke vragen inzake Verkeersveiligheid Bloemenmarkt Geleen

Geacht College,

Zoals u weet is een aantal jaren geleden de infrastructuur van de Bloemenmarkt in Geleen
gereconstrueerd. De PVV is daar blij mee omdat dit de veiligheid en toegankelijkheid ten goede
komt.

Er is destijds afgesproken dat het laden en lossen door toeleveranciers van met name de
supermarkt dient te gebeuren via de Anjelierstraat. De praktijk wijst uit dat leveranties helaas
worden gedaan via de Bloemenmarkt. Dit wekt ergernis op van winkelend publiek,
opstoppingen in de verkeersdoorstroming en kan leiden tot onveilige situaties.
Op enkele plaatsen rondom de Bloemenmarkt hangen posters op met een waarschuwing dat er
vanaf een bepaalde datum strenger gecontroleerd zou gaan worden op foutparkeerders en op
de afwijkende wijze van leveranties aan de winkels.

De PVV heeft hier de volgende vragen over:
1. Is de geschetste problematiek bij uw College bekend, en vormt deze de aanleiding voor de
aankondiging om strenger te gaan handhaven ter plaatse?

2. Is het College het met de PVV eens dat de ontstane knelpunten niet wenselijk zijn, dat
deze handhaafbaar zijn en er dus ook een taak is voor het College om hierin voor een goede
oplossing te zorgen?
Heeft het College bijvoorbeeld gesproken met de winkeliers, en met name met de Jumbo?
Zo nee, waarom niet?

3. Welke handelswijze stelt het College voor om de rust op de Bloemenmarkt te laten
wederkeren? Is er inmiddels al strenger gehandhaafd, en wat zijn uw bevindingen?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet.

Namens de PVV fractie,
J. Coumans
Burgercommissielid