Coalitiepartijen DNA en VVD zijn wéér een stukje ongeloofwaardiger geworden!

Ondanks verwoede pogingen van de PVV en de rest van de oppositie om op korte termijn het gratis parkeren in de parkeergarage aan de Markt te Geleen per direct weer in te voeren, kiest het college met de wethouders Bessems (DNA) en Joosten (VVD) en de coalitie met de ondernemerspartijen VVD en DNA voorop voor praten, onderzoeken, rapporten schrijven etc.

Het water staat de ondernemers en vastgoedeigenaren aan de lippen. Zij omarmen ons voorstel vanuit de oppositie en zijn tegen het voorstel van het college en de coalitie-raadsleden. Behalve dat er geen draagvlak is bij de ondernemers worden 3400 bezorgde burgers genegeerd die een handtekening gezet hebben voor 2 uur gratis parkeren. Hoezo wij luisteren naar onze inwoners en ondernemers?

En wij zeggen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! Het is nog niet te laat! Met het terug invoeren van de eerste 2 uur gratis parkeren krijgen inwoners, bezoekers en winkeliers weer vertrouwen en hoop. Maar de coalitiepartijen hebben er voor gekozen om eerst meer onderzoeken te gaan doen en pas ná 1 augustus met maatregelen te komen. Met name de partijen VVD en DNA kunnen dit toch niet meer verantwoorden naar onze inwoners?

Lees hieronder maar onze bijdrage wat deze partijen tijdens de verkiezingen hebben beloofd!De PVV stoort zich eraan dat het College in haar memo schrijft in de
vorm van een proeftuin meer handen en voeten te willen geven aan
het centrum van Geleen. Het centrum heeft geen handen en voeten
nodig, maar een steun in de rug!
Het gaat hier om het bestaansrecht van onze ondernemers, en de leef-
baarheid voor onze inwoners.
Voor de mensen is dit geen proef, maar keiharde realiteit!

Een citaat uit een verkiezingsprogramma: "Economische groei is voor
een groot deel afhankelijk van het bieden van een aantrekkelijk vesti-
gings- en ondernemersklimaat. Het gemeentelijke beleid heeft daar
mede invloed op, onder meer via het scheppen van gunstige condities
voor ondernemen, wonen en werken. En dat wil de VVD stevig verbete-
ren. De VVD wil lagere lasten en een efficiënte overheid die de burger
en ondernemer centraal stelt".
Einde citaat.

Voorzitter, een VVD-wethouder Mobiliteit die het afgelopen jaar het te-
genovergestelde heeft bereikt, namelijk hogere lasten en een ongunsti-
ger ondernemersklimaat.
Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Een ander verkiezingsprogramma, deze keer van DNA:
"De markt is belangrijk en verdient betere voorzieningen. Het realise-
ren van het horecaplein verdient aandacht. Het Midden- en Kleinbedrijf
is een essentiële banenmotor voor onze gemeente.
Dit bonte pallet van bedrijven houdt onze gemeente levendig en in be-
weging en geeft er kleur en karakter aan".
Einde citaat.

Voorzitter, de marktkooplieden moeten schuiven voor de geplande ho-
reca in het oude raadhuis. Een initiatief dat nog steeds niet tot een
concrete impuls heeft geleid.
De wethouder van DNA heeft het afgelopen jaar de tijd gehad om een
aanzet te maken voor een Binnenstedelijke visie en een plan, waarmee
de stadscentra structureel aangepakt kunnen worden. Zonder resul-
taat!

Tijdens de Ronde van afgelopen donderdag heeft het Centrummanage-
ment ingesproken, en ook Jan Linders heeft middels een rapportage de
urgentie aangetoond.
De signalen vanuit de middenstand, én onze inwoners zijn duidelijk.
Er moet NU iets gebeuren!
En het voorgestelde pakket aan maatregelen is teleurstellend!

Het moge duidelijk zijn dat de PVV dit voorstel van het college niet zal
steunen. Er is maar één besluit mogelijk, namelijk teruggaan naar de
oude situatie het terug invoeren van gratis parkeren. Want dat is waar
de ondernemers om hebben gevraagd!


Thijs Klaassen, Fractievoorzitter PVV Sittard-Geleen, 3 juli 2019