Burgercommissielid Jos Coumans stelt schriftelijke vragen inzake Rattenoverlast in de stadscentra

 

 Geacht College,

De PVV-fractie heeft kennis genomen van het krantenartikel d.d. 17 juli 2019 met als onderwerp “Ratten duiken op in Sittard-Geleen”. Het artikel luidt onder meer:

“Volgens winkeliers, horeca-ondernemers, marktkooplieden en inwoners begint de rattenoverlast in hartje Geleen uit de hand te lopen” en “(…) die niet alleen in de avondschemering opduiken maar zich nu ook overdag laten zien”.

“Marktkramers zeggen zelfs ratten tussen het publiek te hebben zien lopen tijdens de drukbezochte weekmarkt. Ook in de binnenstad van Sittard maken ondernemers en inwoners gewag van rondstruinende plaagdieren”.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

1) Is het College zich ervan bewust dat de aanwezigheid van ratten in deze omvang schadelijk is voor de volksgezondheid? Heeft het College een register of overzicht van de plekken in de gemeente waar de ratten het meest voor overlast zorgen?
2) In Rotterdam is een ‘actieplan rattenoverlast’ opgesteld. Hoe ziet het College dit actieplan? Bent u bereid om een ‘actieplan rattenoverlast’ tegen het leger ratten op te stellen voor Sittard-Geleen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke plan actief worden gebruikt?
3) De PVV fractie heeft vorig jaar bij brief van 18 juni 2018 al alarmerende schriftelijke vragen gesteld ten aanzien van dit thema. Welke concrete maatregelen heeft uw College sindsdien getroffen ter preventie van rattenoverlast?
4) Heeft uw College naar aanleiding van de overlast van vorig jaar actief de burgers, bedrijven en winkeliers aangespoord om ook eigen maatregelen te treffen tegen rattenoverlast? Zo ja, wat heeft u dan concreet gedaan en waar blijkt dat uit? Zo nee, waarom niet?
5) Welke afspraken heeft het college gemaakt met de woningcorporaties hoe de overlast goed en snel aan te pakken?
6) Op de gemeentelijke website valt te lezen dat rattenoverlast gemeld moet worden bij de gemeente en dat er dan binnen 24 uur een ongediertebestrijder langskomt om onderzoek te doen. Hoeveel van deze meldingen zijn er dit jaar al binnengekomen?
7) In uw beantwoording bij vraag 5 vorig jaar stelt het College dat binnen onze gemeente geen sprake is van een rattenplaag. De ratten lopen dit jaar tussen het winkelend publiek door. Kunt u toelichten in hoeverre u momenteel nog steeds de mening heeft dat geen sprake is van een plaag? Wat is er volgens het College nodig om te kunnen spreken van een plaag?
8) Is het College het met de PVV eens dat de ratten bestreden moeten worden, niet alleen omwille van de volksgezondheid, maar ook omdat de bezoekers geen torenhoog parkeergeld willen betalen om ratten te zien, maar juist om rattenvrij te kunnen winkelen en van het terras willen genieten?
9) Heeft het College al een gespecialiseerd bedrijf benaderd om de ratten te bestrijden, en zo ja: wat is de concrete aanpak tegen de huidige overlast? Zo nee: waarom niet?
10) Kan het College aangeven welke kosten tot dusverre zijn gemaakt aan preventie en bestrijding (inclusief onderzoek) van de overlast door ratten in onze gemeente?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor geldende termijn tegemoet,
Met vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie,
Jos Coumans