Programmabegroting 2020

ONZE BIJDRAGE IN EERSTE TERMIJN VAN DE BEGROTINGSBEHANDELING 2020

📚 BEGROTING ALGEMEEN

Voorzitter, ik begin met een algemeen stukje over het Begrotingsrecht, want dat is misschien wel het meest fundamentele sturingsinstrument van de gemeenteraad. Veel raadsleden voelen zich hulpeloos verloren als ze in november weer dat dikke boek met veel getallen en tekst mogen doorakkeren. Onduidelijk is vaak wat je als raadslid precies nog kunt beïnvloeden.

📑 Dan krijg je vanzelf 360 technische vragen, die variëren van de systematiek van het ideaalcomplex tot de oprukkende Berenklauw.

Voor de gemeente Haarlemmermeer bijvoorbeeld was dit de reden om de begroting eens flink onder handen te nemen. En om een nieuw element toe te voegen, namelijk de financiële beleidsruimte. Juist in tijden van bezuinigingen speelt immers de vraag in welk deel van het budget nog daadwerkelijk financiële ruimte zit.

🔎 Daarom hebben wij een Motie ingediend die hierover gaat.

Dan Voorzitter, zijn wij blij te lezen dat in 2020 een nieuwe Burgerpeiling komt. Ook staat op de agenda om een evaluatie te houden van onze Merkvisie “Ondernemend Sittard-Geleen”. Past die visie nog bij het huidige imago en onze identiteit?
Ik kan onderhand nog wel een andere slogan bedenken, maar dat wil ik u besparen.

FINANCIEN
💸 1. Lokale lasten.
Dan Voorzitter, over de lokale lasten. In deze begroting stijgen de lasten voor onze burger alweer, met gemiddeld ongeveer 4,8%. Ook de prijsindex voor consumentengoederen blijft stijgen. De koopkracht van onze burgers neemt dus af, en daar is de PVV absoluut géén voorstander van, zeker wanneer het gaat om de minima.

🐕 2. Hondenbelasting.
En Voorzitter, voor onze partij blijft het onverteerbaar dat de Hondenbelasting opnieuw wordt verhoogd. Na de vorige begroting is immers afgesproken dat zodra er weer financiële ruimte zou ontstaan de hondenbelasting opnieuw bekeken zou worden. Daar is nu dus opnieuw niks van terecht gekomen. Daarom ons ingediende Amendement hierover.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN EN OPENBARE RUIMTE
De kwaliteit van onze openbare ruimte. Die is voor de PVV superbelangrijk, omdat hiermee ook een samenhang is met de veiligheid, de volksgezondheid én het woongenot van onze inwoners.

Met verbijstering heeft onze fractie laatst in de Ronde de discussie gevolgd omtrent het onderhoud aan onze kapitaalgoederen. Uit het Beheerplan Rapport van HaskoningDHV is pijnlijk gebleken dat de gemeente zelfs niet eens minimaal het niveau Laag heeft op dit moment. En dat dit onder andere is veroorzlozen wordt voor cosmetische oplossingen, en daarmee ook het risico vooruitschuivend op grotere technische gevolgen voor de wegen? Met hogere kosten dan nodig is, dis is dus pure verkwisting. Ik wil dit toch gezegd hebben.

🔎 Ik zie dan ook graag een antwoord van de wethouder tegemoet op mijn vraag wie deze keuzes maakt en hier op had moeten toezien.

OMGEVINGSWET
Dan iets over het Ruimtelijke Domein.
Het College schrijft (op pag. 9 begroting op hoofdlijnen) t.a.v. de Omgevingswet vooral een regisseursrol te pakken, met meer ruimte voor initiatief en zelfsturing voor de samenleving. Maar de wet beoogt juist dat initiatieven uit de samenleving zo flexibel mogelijk worden behandeld. Dus minder regelgeving. En dan is het uitgangspunt dus NIET dat de gemeente regisseur is.

En bovendien, de manier waarop we nu al aan de slag zouden moeten zijn met deze wet is voor de PVV-fractie veel te onzichtbaar. Hoe verloopt straks de aansluiting op het DSO, het digitale stelsel? Welke kaderstellende ambities binnen het ruimtelijke domein hebben we als raad eigenlijk? Daar is ons nog niet naar gevraagd. Maar er worden blijkbaar wel al op deelterreinen allerlei aspecten van de Omgevingswet voorbereid. De in de begroting gevraagde bedragen voor de Omgevingswet lijken dan ook nergens op gebaseerd te zijn. Een integraal totaalbeeld ontbreekt.

🔎 Daarom hebben wij hierover een Motie ingediend, waarin wij ook pleiten voor de mogelijkheid van pilotproject.

👪 ZORG
Voorzitter, minstens zo belangrijk is de zorg. Wij zijn verheugd te zien dat in de Begroting extra middelen worden vrijgemaakt voor armoedebestrijding en zorg. De recente maatregel van het college om mensen met schulden via saneringskredieten in één keer schuldenvrij te maken kunnen wij van harte toejuichen.
Maar daarmee zijn we er nog lang niet, want er staan nog te veel mensen aan de zijlijn. Er moet voor de langere termijn een structurele aanpak worden ontwikkeld waarbij wij maatwerk kunnen leveren en meer gezinnen gericht uit de armoede kunnen helpen.

Daarnaast Voorzitter, wil de PVV ook aandacht vragen voor de problematiek rondom de jeugd met studieproblemen. Regelmatig lezen we in de krant dat een groot deel van onze jongeren wel eens kampen met psychische problemen. Vaak gerelateerd aan studiestress, maar soms ook door sociale druk, binnen het gezin, binnen de vereniging, of op social media.

🔎 Voor beide onderwerpen hebben wij daarom een Motie ingediend.

Voorzitter, dan sta ik kort stil een tweetal PROJECTEN
🌬 1. Als eerste de windturbines. In de Rondes worden harde discussies gevoerd, en ik merk dat de geluiden van de voor- en tegenstanders steeds feller worden. De 10 dorpen rondom Holtum zijn boos.
Dan zit er toch iets niet goed in het proces of in de communicatie.
Inhoudelijk bewaren wij ons kruit voor de aparte procedure rondom dit project, maar wij vinden het niet eerlijk van de wethouder dat de nadelige effecten van de turbines tot nu toe onderbelicht zijn gebleven.

🏗 2. En Voorzitter, het schiet maar niet op met de onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.
U weet, onze motie vorig jaar om dit proces bij te sturen kreeg helaas geen meerderheid. Naarmate zo’n project jaren gaat duren moet de vraag worden gesteld of de cijfers en prognoses niet achterhaald raken.
Zoals de leerlingenaantallen, de bouwkosten en de onderzoekskosten.
Wij zullen kritisch zijn in de procedure die voor dit project wordt doorlopen. U heeft vast allemaal de brieven vanuit de diverse belangenverenigingen uit het Middengebied gezien.
Wij adviseren de wethouder om met beide groeperingen samen de dialoog aan te gaan op basis van de actuele feiten. Want anders escaleert de zaak. En de PVV wil voorkomen dat het college voor meer dan 10 miljoen een nieuw complex gaat bouwen voor spookburgers 👻

En dat brengt mij bij mijn laatste onderwerp: Ondermijning en Veiligheid.

 VEILIGHEID
Columnist Paul Scheffer heeft op 2 oktober jl. in het NRC een treffend artikel geschreven over het belastingparadijs en daardoor drugsparadijs dat Nederland heet. Probleem is volgens hem niet zozeer dat personen corrupt zijn, zoals we vooral zien in babanenrepublieken, maar dat het Nederlandse fiscale en strafrechtelijke systeem uitgaat van GEDOGEN.

Want Voorzitter, Geleen de Wereldstad blijkt in de bestuursperiode van het huidige College het epicentrum te zijn geworden van de euregionale drugshandel. Het toerisme uit met name de Balkan floreert in onze wereldstad dankzij het uitnodigende veiligheidsbeleid van onze Burgemeester.

🕌 Gebouwen waar voor 20 miljoen euro drugs is gevonden, worden door dit College maar 3 maanden gesloten en daarna mag het moskeebestuur de loods weer verhuren aan nieuwe criminelen. Het vestigingsklimaat is in onze gemeente voor de onderwereld optimaal, maar de PVV heeft de vurige wens om een veiligere gemeente te worden voor onze inwoners.

Maar Voorzitter, er is hoop! Echt waar, want het College schrijft op pagina 34 van de Programmabegroting dat ze volgend jaar drugspanden gaan sluiten! 🚫

🔎 U kunt zich voorstellen dat ik daar nog wel een vraag over heb. Namelijk wanneer precies het College de sluiting van de drugsloods op het AlHouda terrein gaat doen, en wat zij met het gebouw van plan zijn?

Voorzitter u heeft kunnen zien dat wij op de genoemde onderwerpen diverse Moties hebben ingediend.

Ik verneem graag de reactie van het College.
Tot zover mijn Eerste Termijn, dank u.

Onze bijdrage in Tweede Termijn van de Begrotingsbehandeling 2020

🚓 Voorzitter, ik wil nog kort stil staan bij het thema veiligheid.

Want in de kranten kunnen we regelmatig getuigen zijn van immigratieproblemen. Sommige aspecten moeten vooral op rijksniveau worden uitgevochten, maar sommige zaken raken ook ons als gemeentelijke inwoner. En dan kan het zomaar zijn dat het gevoel van veiligheid afneemt.

Enkele voorbeelden:

🕍 Een moskeeschool mag door de Onderwijsinspectie niet gecontroleerd worden, omdat dit informeel en religieus onderwijs is. Een regelrechte vrijbrief om achter gesloten deuren de salafistische leer te verspreiden.

💣 Vrouwen uit Nederland die met de Islamitische Staat hebben meegevochten moeten van onze rechters nu worden teruggehaald naar Nederland. Zodat ze eenmaal terug hier nieuwe plannen kunnen smeden voor een volgende jihad.

👤Asielzoekers verdwijnen van de radar omdat ze geen zicht hebben om te mogen blijven, en duiken pas weer op in de criminaliteit wanneer ze dorpswinkels terroriseren, onze ouderen mishandelen of personeel van het COA bedreigen.

🍁 Maar ook het grootschalige onderzoek naar de Oost-Europese ondermijning, waar de Burgemeester het gisteren zelf ook al over had.
Allemaal voorbeeld uit het nieuws van de afgelopen tijd.

🕭Dus als het moskeebestuur in Geleen zegt dat ze geen contact meer willen hebben met de autoriteiten, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. Wat gebeurt daar achter gesloten deuren allemaal, en hebben de mensen daar wel het beste voor met onze samenleving?

Voorzitter, dat moskeebestuur is door het Openbaar Ministerie veelvuldig onderwerp van onderzoek. Op:
- betrokkenheid bij drugshandel,
- het prediken van salafisme,
- financiering van terrorisme,
- ronselen voor de jihad en
- het witwassen van geld.

Dan kunt u het toch niet gek vinden dat ik als volksvertegenwoordiger daar mijn mond over open doe.

Dan is het toch logisch dat de PVV u erop aanspreekt als u niet EENS via de rechter wilt proberen een vergunning op dat terrein in te trekken? Om simpelweg het RISICO op delicten in de toekomst te verkleinen.

Burgemeester, het kan best zijn dat uw ambtenaren een juridische analyse hebben klaarliggen over de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan. Of over de wenselijkheden.

 Maar uiteindelijk is het toch de RECHTER in Nederland die bepaalt of dat op goede gronden mag. En het klopt, sommige mensen hebben niet veel vertrouwen in de rechters in Nederland. Maar dat u NIET handhaafd is een BESTUURLIJKE keuze.
Een keuze die IK kwalificeer als GEDOGEN.

Voorzitter. Deze cultuur van gedogen ONDERMIJNT onze Vrijheid.
Juist DAAROM zal de Partij voor de Vrijheid altijd blijven vechten.

Gisteren zei de Burgemeester toe dat de raad betrokken zal worden bij het aflopen van de 5 jaren termijn van de vergunning voor de loods. En dat dit komend jaar zal gebeuren.

🕊 Het zal u niet verbazen dat de PVV zich maximaal blijft inspannen om dat terrein te normaliseren.

Dank u Voorzitter, dit was mijn tweede termijn.